โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

Business Plus ERP

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

โปรแกรมระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ, จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคาร เหมาะสมสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะซื้อมา-ขายไป 

เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที

ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน  เสริมการทำงานที่เหนือกว่าใคร โปรแกรมเสริมการทำงานให้ตั้งแต่ ปฏิทินงานประจำวัน ,ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออก เอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร พร้อมรายงานการช่วยบริหารสินค้าคงคลังในรูปแบบ A B C

                                                                                                                                                             

                                                                   หามูลค่าขายทุกสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนด (ปกติ 1 ปี) ทำการเรียงลำดับสินค้าตามยอดขาย จากมากไปน้อย

                                                                   ความสำคัญ A สูงสุด คือสินค้าที่ทำให้เกิดรายได้ 80 % ของรายได้รวม 

                                                                   ความสำคัญ B คือสินค้าที่ทำให้เกิดรายได้ 20 % 

                                                                   ความสำคัญ C คือสินค้าที่ไม่มียอดขาย

 • DF Document Flow

  ระบบควบคุมเอกสาร คือ สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ,สิทธิการพิมพ์เอกสารหลังอนุมัติ,สิทธิการแก้ไขหลังการอนุมัติ,สิทธิการแก้ไขหลังการพิมพ์,สิทธิการพิมพ์บิลซ้ำ,สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล,
 • IC สินค้าคงคลัง

  ระบบสินค้าคงคลัง สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด และไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูล สินค้าได้ตามประเภท อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • PO จัดซื้อสินค้า

  จัดซื้อสินค้าใบสั่งซื้อและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร พร้อมแนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ พร้อมเก็บรายละเอียดและสามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้ รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการรับสินค้าไม่ตรงกับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • OE จำหน่ายและจองสินค้า

  ระบจำหน่ายและจองสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา,ใบจองและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบรับคืนและใบลดหนี้ จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน 1 ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คน
 • AR-AP ลูกหนี้-เจ้าหนี้

  AR-AP: ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ : แยกประเภทหรือกลุ่มและรายละเอียดได้ไม่จำกัด ,แต่ละรายเก็บรายละเอียดที่อยู่ได้ไม่จำกัด ,เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายได้ไม่จำกัด เช่น ช่วงวันที่ของข้อตกลง , เงื่อนไขการขำระเงิน ,สกุลเงินที่ใช้ชำระ , ตารางราคาขาย, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม , ส่วนลดรวม , ส่วนลดเงินสด
 • CQ เช็ค-เงินฝากธนาคาร

  แบ่งแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคาร พร้อมทะเบียนเช็คจ่าย รับ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมสัญญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็ค พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า และการทำ Bank reconcile กับธนาคาร
 • EP รายได้-ค่าใช้จ่าย

  สร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด สามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นพร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า, บัตรเครดิต และอื่น ๆ แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี ,วันที่ใบกำกับ , จำนวนเงิน , ภาษีขาย-ซื้อ , ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • GL บัญชี

  รองรับตั้งแต่การแยกแผนกเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมสมุดเงินสดย่อย รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทำการบวกกลับท้ายงบ
 • FI ระบบวิเคราะห์ งบการเงิน

  โปรแกรมงบการเงินเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพิมพ์งบการเงิน ออกแบบงบการเงินตลอดจนงบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) ที่แบ่งแยกความสามารถ 3 ระดับคือระดับ Standard ,Advanced, Professional
 • SL พนักงานขาย

  รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้า
 • FA ทรัพย์สินถาวร

  เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารทรัพย์สินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร สามารถดูสภาพทรัพสิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที
 • BI วิเคราะห์การตลาด ขั้นสูง

  นักบริหารชั้นยอดมักมีมุมมองเฉพาะที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น โปรแกรมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานมุมมองในมิติตามที่คิด อีกทั้งสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ท่านแสดงผลทั้งในรูป รายงาน และรูปกราฟแบบต่าง ๆ เพื่อให้สื่อสิ่งที่คิดได้ชัดเจนขึ้น
 • โปรแกรมเชื่อมโยง ข้อมูลกับเครื่องนับ สินค้า

  ระบบโปรแกรม Business Plus เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องนับสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องมีสต๊อคสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีการซื้อขายเบิกจ่ายสินค้าที่อยู่ไกลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น มีหน่วยขายเป็นรถ หรือ มีสาขาจำนวนมาก เป็นต้น
 • Bbarcode พิมพ์ป้ายราคาบาร์โค้ด

  เพิ่มความสะดวกสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการบันทึกรหัสสินค้า โปรแกรมสามารถช่วยพิมพ์รหัสแท่งกำกับบนป้ายราคา ติดที่ตัวสินค้า, Shelf Tag ติดที่ชั้นวางสินค้า, ใบปะกล่อง ติดที่กล่องบรรจุสินค้า โดยสามารถเลือกรหัสแท่งได้ทั้งแบบ EAN 8, EAN 13 และ CODE 93 เป็นต้น
 • DK Disk Transfer

  โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
 • Invoice From Scan ระบบโอนข้อมูลใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้าตามจำนวนรายการจัดส่งจริง

  โปรแกรมสแกนใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้า (Invoice From Scan) เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก สำหรับกิจการที่ทำการขายและจัดส่งสินค้าจากการรับ Order ผ่านเอกสารใบจองสินค้า
 • Receive From Scan ระบบโอนข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรับสินค้าตามจำนวนรับจริง

  ระบบโอนข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรับสินค้าตามจำนวนรับจริง Business Plus Receive From Scan จึงออกแบบมาเพื่อควบคุมขั้นตอนการรับสินค้าด้วยวิธีการสแกนสินค้าตามที่ Supplier จัดส่ง เพื่อระบบทำการเทียบข้อมูลกับใบสั่งซื้อในระบบ Business Plus Account & ERP
 • โปรแกรมการนำเข้าเอกสารซื้อขาย
  Text2Bplus โปรแกรมนำเข้าเอกสารซื้อขายในรูปแบบ Text File(Text2Bplus)

  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้ออกแบบโปรแกรม Text2Bplus เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ช่วยเสริมการทำงานในการนำเข้าเอกสารซื้อ-ขาย จากระบบเฉพาะเหล้านั้น เข้าระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง
 • คุณสมบัติอื่น

  โปรแกรมเสริมการทำงานให้ตั้งแต่ปฏิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร
 • MRPII

  โปรแกรมที่ครบถ้วนในกระบวนการผลิต ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก Sale Order หรือจากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพื่อออกเอกสารใบสั่งผลิต ทั้งยังคำนวณอัตโนมัติว่าควรจะสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่ไม่เพียงพอ

 • BNaccount.png
  สุดยอดระบบเงินเดือน พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน­มากที่สุด ประยุกต์ใช้งานได้ทุกประเภทกิจการ และ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง...

 • crop-1507025037875.jpg
  Point of Sales โปรแกรม Easy Restaurantเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เรื่องการสั่งรายการอาหารและเครื่องดื่ม ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการใช้งาน โดยแยกตามหมวดหมู่ของรายการอาหาร ทำให้...

 • 1main software.JPG
  โปรแกรมโรงแรมที่เปลี่ยนวิธีบริหารการจองแบบเดิมๆ แล้วทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้น ระบบบริหารการโรงแรม

 • 398_1305291052240R.jpg
  โปรแกรมร้านมินิมาร์ทPOS Software โปรแกรมร้านมินิมาร์ทเป็น โปรแกรมขายหน้าร้าน ที่เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีอินเตอร์เน็ตสำหรับต้องการใช้ ระบบเติมเงินออนไลน์ อยู่แล้วหรือมีความจำเป็นที่ต...

 

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP 

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP แบบละเอียด 

โปรแกรมทรัพย์สินถาวร Business Plus Fixed Asset System Recommend

โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องนับสินค้า Business Plus

โปรแกรมพิมพ์ป้ายราคาบาร์โค้ด Bbarcode

โปรแกรมวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง Business Plus Business Intelligence

โปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจบนมือถือเพื่อผู้บริหาร Business Plus Executive

ระบบวิเคราะห์งบการเงิน Business Plus Financial Analysis & Financial Intelligence

 


โปรแกรมช่วยบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้าบน Android

Visitors: 308,168