Auto Door/Auto Gate

ระบบประตูอัตโนมัติ

รู้หรือไม่ ประตูรีโมท เป็นอย่างไร?

ก่อนอื่นต้องมาทำความรูจักกับ ประตูรีโมท เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติ ที่มัหลักพื้นฐานให้สะดวกในเรื่องของการเปิด-ปิดประตู ปัจจุบันเจ้าของบ้านจึงมีการเลือกติดตั้งกันอย่างแพร่หลาย หรืออาจจะใช้อุปกรณ์เสริมอย่างอื่น ในการควบคุมการปิด-เปิด รีโมทควมคุมการสั่งงานประตูอัตโนมัติ หรือ ประตูรั้วรีโมท สั่งได้ทั้งการปิด และ เปิด , สั่งเปิดประตูครึ่งเดียว , สั่งเปิดประตูค้าง และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับประตูหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ หรือประตูอื่นๆ

ประตูรีโมทสั่งงานระบบประตูอัตโนมัติ นี้ด้วยอุปกรณ์รีโมทคอนโทล รวมถึงลักษณะประตูที่ไม่ใช้อุปกรณ์รีโมทเป็นตัวควบคุมสั่งการ แต่อาจจะใช้ สวิตซ์กด หรือต่อร่วมกับระบบ Access control ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ใช้งานต้องทราบ ประตูรีโมทมีการควบคุมการเปิด – ปิดของประตูด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีชุดควบคุม (Controller Unit) เป็นอุปกรณ์สั่งการและตัดสินใจทำงาน

และเมื่อเราตัดสินใจเลือกที่จะติดตั้ง ประตูเป็นแบบรีโมท เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแล้ว นอกจากนี้เราควรมีความรู้ก่อนการติดตั้ง ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ชนิดนี้ก่อน เพื่อการใช้งานที่จะได้ประสิทธิภาพ เพราะหากไม่ทราบ หรือติดตั้งประตูไม่ถูกวิธีแล้ว อาจจะส่งผลให้ตัวระบบทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ความทนทาน ในการเลือก ประตูอัตโนมัติชนิดรีโมท ควรเลือกที่ความทนทาน เพราะประตูบ้านเป็นประตูที่จะต้องใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนานมาก ความคงทนทนทานของประตูคือการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง

ความแข็งแรง สำหรับช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง จะสามารถประเมินว่าประตูน้ำหนักเท่าไร ควรใช้มอเตอร์ขนาดเท่าไร จะเหมาะสมและรับน้ำหนักได้ เพื่อให้ได้ประตูที่มีความแข็งแรงสูง

อายุการใช้งาน ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีคุณภาพสูง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะการใช้งานประตูนั้นจะต้องใช้ไปตลอด ดังนั้นเคล็ดลับในการเลือก ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ชนิดรีโมท ควรเลือกที่ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานด้วย

ความสวยงาม ความสวยงามของประตูนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกของท่านเจ้าของบ้าน แต่สำหรับการติดตั้งจะต้องเลือกช่างผู้ชำนาญมาติดตั้ง เพื่อให้ได้ใช้ประตูที่มีการติดตั้งที่ประณีตสวยงาม

Visitors: 397,720