ระบบคิดเงินลานจอดรถ

 

Car Park Software ระบบควบคุมอาคารจดรถและบริหารงานจอดรถ

       ระบบควบคุมและบริหารงานจอดรถ ด้วยคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้แก่บัตรสมาร์ทการ์ด/บัตรคลื่นวิทยุและ License Plate Recognition (LPR/MLPR/ANPR) 

โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ
       
          โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลและรายละเอียดของเจ้าของการ์ดได้อย่างครบถ้วนพร้อมทั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบสนามแม่เหล็กตรวจจับรถยนต์ที่ควบคุมให้การทำงานของ รปภ. ทำงานตามโปรแกรมคำนวณค่าจดรถที่กำหนดให้เท่านั้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันการปล่อยรถเข้าออกเองในทุกกรณี นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกการเข้าออกของรถทุกคันเพื่อการตรวจสอบเมื่อมีเหตุการ์ณที่คาดไม่ถึงและจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลที่สามารถเพิ่มความจุของข้อมูลด้ในอนาคต ระบบ Car Parking System ควบคุมการทำงานอุปกรณ์ทั้งหมดด้วย Carpark Software อัจฉริยะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก ทีมงานของเรา จึงสามารถเชื่อได้ว่า ระบบ Car Parking System เราคือตัวจริงเรื่องระบบบริหารลานจอดรถยนต์ โปรแกรมบริหารจัดการลานจอดรถ

 

HIP Carpark Solution Original version 1.0.0 โปรแกรมบริหารจัดการลานจอดรถ คิดค่าบรกิารแบบเส้นตรง


คุณสมบัติของโปรแกรม คิดค่าบริการแบบเส้นตรง 

1. ค่าบริการสามารถก าหนดราคาได้แบบรายชั่วโมง , รายเดือน และส่วนลดพิเศษต่าง ๆ 

2. สามารถก าหนดค่าบริการเริ่มต้นฟรีส าหรับสมาชิกแบบรายชั่วโมง เช่น จอดฟรีชั่วโมงแรก , จอดฟรี 30 นาทีแรก หลังจากพ้นช่วงเวลาฟรีจะเริ่มคิดค่าบริการเป็นชั่วโมง 

3. สิทธิ์เข้าใช้งานระบบมี 2 ระดับ คือ สิทธิ์ผู้ใช้งานทั่วไป ( User ) , สิทธผิ์ู้ดูแลระบบ ( Admin ) และ เพิ่มบัญชี(Account)ผู้เข้าใช้งานระบบได้ไม่จ ากัด 

4. ระบบสมาชิกมี 3 ประเภท คือ ฟรี(VIP) , รายเดือน(Member) และ รายชั่วโมง(Visitor) (รายชั่วโมง จะปัดเศษที่เกินเป็นชั่วโมง) 

5. บัตรทุกประเภท สามารถก าหนด เปิด-ปิดใช้งานบัตรได้ 

6. บัตรแบบรายเดือน สามารถก าหนดวันหมดอายุ ราคาค่าบริการต่อเดือนได้

7. มีการแจ้งเตือนที่หน้าจอหลักเมื่ออายุบัตรประเภทรายเดือน (Member) ใกล้หมด 

8. ระบบรองรับการคีย์ข้อมูลทะเบียน ทั้งตัวอักษร และตัวเลข ที่ช่องทางขาเข้า 

9. ระบบมีการพิมพ์สลิปขาเข้า แสดงเลขทะเบียน วัน และเวลาเข้าไปในลานจอด และมีช่องเพื่อ ประทับตราส่วนลด 

10. ระบบมีการพิมพ์สลิปขาออก แสดงค่าบริการ 

11. รองรับลิ้นชักเก็บเงินทอน เปิดด้วยระบบอัตโนมัติ 

12. มีระบบบันทึกภาพ (Snapshot) เมื่อมีการผ่าน เข้า-ออก ประตูทุกครั้ง โดยใช้ IP camera พร้อมดู ภาพแบบ Real Time ผ่านจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

3. รองรับกล้อง IP Camera ขาเข้า ใช้ได้ 2 กล้อง และ ขาออก ใช้ได้ 2 กล้อง ซง่ึสามารถเลือกใช้ได้ 2 - 4 กล้องตามต้องการ 

14. สามารถสั่งเปิดไม้กั้นอัตโนมัติ และไม้กั้นจะลงเองอัตโนมัติ(เมื่อใช้ร่วมกับ Loop Detector) 

15. สามารถประทับตราส่วนลดบนสลิปที่ได้รับจากขาเข้า โดยน าไปเป็นส่วนลดเป็นชั่วโมงที่ขาออก 

16. มีระบบการคิดค่าปรับกรณีบัตรหาย และ ก าหนดค่าปรับได้ตามต้องการ 

17. มีระบบป้องกันการเวียนบัตรซ้ า เมื่อเข้าลานจอดไปแล้วจะไม่สามารถน าบัตรมาทาบเข้าซ้ าได้
Update Feb,2018

18. หน้าจอ User Interface ใช้งานง่าย พร้อมทั้งแสดงภาพจาก IP Camera แบบ Real-time และภาพ เปรียบเทียบขาเข้า-ขาออก 

19. รองรับการเชื่อมต่อหน้าจอขาเข้า (LED Monitor) แสดงจ านวนช่องจอด และวัน เวลา ปัจจุบัน 

20. รองรับการเชื่อมต่อหน้าจอขาออก (LED Monitor) แสดงค่าบริการจอดรถ ให้ลูกค้าทราบ 

21. สามารถพิมพ์สลิปย้อนหลัง โดยการค้นหาข้อมลูจากทะเบียนรถได้ 

22. สามารถค้นดูรายงานข้อมูลบัตรรายชั่วโมง ฟรี และรายเดือน 

23. สามารถค้นดูรายงานรายรับต่อวัน ต่อเดือน ต่อปี หรือแบบก าหนดเอง 

24. สามารถค้นดูรายงานเข้า - ออก ของรถ หรือรถจอดค้างในลานจอด 

25. สามารถค้นดูรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่แสดงการเก็บค่าบริการและการเข้าเวร 

26. สามารถค้นดูรายงานค่าปรับของบัตรหาย 

27. สรุปรายการการเปลี่ยนกะของพนักงานได้ 

28. สามารถส ารองฐานข้อมูลและล้างรายการบันทึกข้อมูล 

29. รองรับการเชื่อมต่อตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ (Option)


ความต้องการขั้นต ่าของระบบ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ป้อมยาม (PC) -PC ขั้นตา ่ Intel Core-i5 Gen ล่าสุด , RAM 8 GB, HDD 500 GB, VGA 1 GB, Lan (10/100/1000) GB -ระบบปฏิบัติการ (OS) Windows 7 Ultimate (64 bit) , 10 Professional (64 bit) 

2. เครื่องแม่ข่าย (Server) -Server ขั้นต่ า Intel Xeon 4-Core, RAM 8 GB, HDD 1 TB, LAN 10/100/1000 GB, -ระบบปฏิบัติการ (OS) Windows Server 2008 ขึ้นไป 

3. VGA External Card 1 GB ขึ้นไป เพื่อแสดงผลให้ลูกค้าดูค่าบริการ 

4. Monitor 18.5 นิ้วขึ้นไป พร้อม Keyboard, Mouse 

5. เครื่องส ารองไฟ UPS ขั้นต่ า 800 VA 

6. Printer Slip Thermal ยี่ห้อ Epson รุ่น TM-T82 ใช้ Port USB เท่านั้น (ยี่ห้ออื่น สามารถพิมพ์ได้ แต่ลิ้นชักจะไม่ท างานและบางรุ่นอาจไม่แสดงรายละเอียดวันและเวลาเข้าลานจอด) 

7. ลิ้นชักเก็บเงินรุ่นใดก็ได้ เลือกใช้สายเชื่อมต่อ หัวRJ11 เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง Printer Slip Thermal (Epson TM-T82) 

8. Switch Hub 8 Port (10/100) ต่อ 1 จุด ทางเข้า-ออก เพื่อเชื่อมต่อกล้อง และคอนโทรลเลอร์ 

9. กล้อง IP Camera รุ่น CMT9421, CMK20Q-CXG (ยี่ห้อ HIP เท่านั้น)
Update Feb,2018

10. Access Control Broad รุ่น 2002 บอร์ดควบคุมการเปิดไม้กั้น 

11. Reader For Visitor เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ ส าหรับลูกค้ารายชั่วโมง (Visitor) 

12. Reader / Longer Reader For Member เครื่องอ่านบัตรส าหรับลูกค้ารายเดือนหรือฟรี (Member And VIP) เลือกระยะตามต้องการ 13. Card/Tag เลือกบัตรตามชนิดของเครื่องอ่านบัตร

 
Visitors: 361,746