สาระความรู้

 • สาระความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

  ระบบโทรทัศวงจรปิดCCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพ
  เคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆมายังส่วนรับภาพซึ่งเรียกว่าจอภาพ(Monitor)เป็นระบบสําหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ
  ประโยชน์-การใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  - ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
  - ด้านตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอตุสหกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือ
  การทํางานของพนักงาน
  - ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่นตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ฯลฯ
 • สาระความรู้เกี่ยวกับ Hotel Lock

  ระบบประตูคีย์การ์ดโรงแรม ( HOTEL LOCK SYSTEM ) คือ ระบบบริหารจัดการโรงแรมของเราเป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับประตูคีย์การ์ดแบบ HOTEL LOCK ซึ่งเป็นระบบที่สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างมากมาย อาทิเช่น การตรวจสอบของการเข้าใช้ห้องพัก ระยะเวลาในการเข้าออกของลูกค้า เช็คอิน เช็คเอ้าท์ เป็นต้น เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และเจ้าของธุรกิจเอง เป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับโรงแรม และห้องพักของท่านเป็นอย่างดี ทำให้โรงแรมหรือห้องพักของท่านเป็นโรงแรมที่ดูทันสมัย และเพิ่มความมั่นใจในตัวบริการแก่ลูกค้าด้วย
 • สาระความรู้เกี่ยวกับ Access Control

  Access Control คือเครื่องมือในการดูแลจัดการบัญชีผู้ใช้ของพนักงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของการทำงานภายในบริษัทและองกรณ์ซึ่ง cloud apps อาจยังไม่สามารถครอบคลุมได้ หากบริษัทของท่านกำลังหาระบบที่รวมความปลอดภัยในด้านการยืนยันตัวตน (authentication) ฟังก์ชันเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมาก
 • สาระความรู้เกี่ยวกับสัญญาณกันขโมย

  ระบบเตือนการบุกรุก Intrusion System หรือ สัญญาณกันขโมย
  ระบบ สัญญาณเตือนการบุกรุก คือระบบที่มีทำหน้าที่แจ้งเตือน เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาภายในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัย โดยการทำงานพื้นฐานนั้นจะรวมถึง สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน เช่นการจี้ปล้น หรือกรณีที่น่าสงสัยอื่นๆ เป็นต้น
 • สาระความรู้เกี่ยวกับ Network System

  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)
  ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การนำเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ข้างเคียงต่างๆ
  มาเชื่อมต่อถึงกัน โดยใช้สายเคเบิลเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ชุดคำสั่ง
  และข่าวสารต่างๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์
  และระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ข้างเคียงต่าง ๆ
  ความสำคัญของเครือข่าย
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเข้าเป็นระบบเครือข่าย มีประโยชน์ดังนี้
  1. ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถทำงานพร้อมกัน
  2. ให้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งทำให้องค์การได้รับประโยชน์มากขึ้น
  3. ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า เช่น ใช้เครื่องประมวลผลร่วมกัน แบ่งกันใช้
  แฟ้มข้อมูลใช้เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่มีราคาแพงร่วมกัน
  4. ทำให้ลดต้นทุน เพราะการลงทุนสามารถลงทุนให้เหมาะสมกับหน่วยงานได้
  ช่องทางการสื่อสาร
  ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง สื่อกลางหรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางผ่าน ในการรับส่งข้อมูล
  ระหว่างผู้รับ (Receiver) และผู้ส่งข้อมูล (Transmitter) ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสาร
  สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์มีหลายประเภทคือ สายโทรศัพท์
  แบบสายคู่ตีเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม (UTP) สายคู่ตีเกลียว แบบมีฉนวนหุ้ม (STP)
  สายโคแอคเชียล สายใยแก้วนำแสง คลื่นไมโครเวป และดาวเทียม เป็นต้น
 • สาระความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus

  โปรแกรม หรือ ซอฟแวร์ หมายถึง ชุดของคำสั่งที่มีการจัดเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถทำงานและได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้โปรแกรมต้องการ
  1. โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง (User's Written Program) เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามความต้องการ หรือ ตรงตามวัตถุประสงค์ และเหมาะสมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคและความชำนาญของผู้เขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่นิยมใช้ เช่น ภาษาเบสิก ภาษาซี เป็นต้น
  2. โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Program) เป็นโปรแกรมที่มีผู้เขียนได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมสำเร็จรูปจะให้ความสะดวกในการใช้งานมาก โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากนัก เพียงแต่เรียนรู้วิธีการใช้งาน ซึ่งส่วนมากจะมีคำอธิบายการใช้โปรแกรมมาให้ และในขณะทำงานก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

  โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Software) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ โดยที่ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนำโปรแกรมไปใช้กับข้อมูลของตนเองได้ แต่จะไม่สามารถทำการดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมภายในได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเองทั้งหมด ซึ่งประหยัดเวลาและแรงงาน เพียงแต่มาเรียนรู้วิธีใช้เท่านั้น บางครั้งจะเรียกซอฟต์แวร์ประเภทนี้ว่า COTS : Commercial off the Shelf (http://202.143.168.214/uttvc/HardwareUtility/page2_2.html)
  ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสำนักงานทั่ว ๆ ไป สร้างโดยบริษัทที่มีความชำนาญในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะมีการปรับปรุงรุ่น (Version) ของซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ โปรแกรมสำเร็จรูปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้คือ
  โปรแกรมประมวลผลคำ ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารรายงานหรือสร้างตารางแบบต่าง ๆ
  โปรแกรมตารางงาน ใช้สำหรับคำนวณ สร้างกราฟ และจัดการด้านฐานข้อมูล
  โปรแกรมนำเสนอผลงาน ใช้ในการนำเสนอผลงานและนำเสนอข้อมูลในรูแปบบสไลด
  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูล
  โปรแกรมเว็บเพจ ใช้ในการเขียนเว็บเพจเพื่อใช้งานในเว็บไซต์ของอินเทอร์เน็ต
  โปรแกรมสื่อสารระยะไกล ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
  โปรแกรมเขียนแบบ ใช้ในการออกแบบและเขียนแบบด้านต่าง ๆ เช่น ชิ้นงาน อาคาร
  โปรแกรมการฟิกส์ ใช้ในการสร้างและจัดการรูปภาพในคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ได้แก่ เกมส์ ภาพยนต์และเสียงเพลงต่าง ๆ
  ฯลฯ
 • สาระความรู้เกี่ยวกับ Car Park System

  ระบบบริหารลานจอดรถยนต์ (Carpark System) อุปกรณ์ที่ใช้ และโปรแกรม
  อุปุกรณ์ที่ใช้ และโปรแกรม
  3.1 ความหมายของคำว่า สมาชิก (Member) กับ ผู้มาใช้บริการเป็นครั้งคราว (Visitor) คำว่าสมาชิก (Member) หมายถึง พนักงานของบริษัทที่ ทำงานในตึกนั้น คนที่อารศัยในหมู่บ้าน, คอนโดมิเนียมเหล่านั้น หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้า-ออก โดยไม่เสียค่าจอดรถ
  คำว่า ผู้มาใช้บริการเป็นครั้งคราว หรือ Visitor คือผู้ที่ให้มาจอดในระยะเวลา จำกัด ถ้าเกินเวลาจะเสียค่าจอด หรือจะคิดค่าจอดนับตั้งแต่ เข้ามาก็แล้วแต่กำหนด
  เพื่อการจัดการบริหารลานจอดรถ ให้มีประสิทธิภาพ จึงจึดแยกประเภทให้รถยนต์ของสมาชิก (Member) ต้องทำให้ผ่านเข้ามาโดยใช้การนำบัตรประจำตัวพนักงานมาทาบกับเรื่องทาบบัตร แล้วไม้กระดกไฟฟ้าจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือสมาชิกอาจใช้บัตรแบบมีแบตเตอรี่ในตัวรูปร่างเป็นแบบเดียวกับ ตัว Active RFID ของ Easy Pass หรือขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถให้ไม้กั้นยกขึ้น เมื่อเข้ามาใกล้ 5-15 เมตร ทำให้ผ่านไม้กั้นรถยนต์ไปได้ในเวลาอันรวดเร็วกว่า สะดวกกว่า เช่นเดียวกับการผ่าน Easy Pass ขึ้นทางด่วน โดยมีการบันทึกป้ายทะเบียน และเวลาเข้า เมื่อรถจะออกจากพื้ันที่ลานจอดรถ ก็ใช้เครื่องทาบบัตรอ่านบัตร หรือ เครื่องอ่านบัตรระยะไกล มีการบันทึกเวลา และป้ายทะเบ่ียนรถ โดยไม้กั้นจะเปิดโดยอัตโนมัติ เพราะไม่คิดค่าจอดรถ
 • สาระความรู้เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ PABX

  PBX มาจากคำว่า Private Branch Exchange ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรศัพท์ส่วนตัว ที่ใช้กันในองค์กรหรือบริษัท ผู้ใช้งานโทรศัพท์ในระบบ PBX จะสามารถติดต่อกันได้ภายในองค์กร รวมถึงโลกภายนอก โยใช้ช่องทางในการสื่อสารที่แตกต่างออกไปจาก Voice over IP, ISDN หรือระบบอะนาล็อก ซึ่งในระบบ PBX จะมีโทรศัพท์ได้หลายๆ เครื่อง โดยไม่ต้องพึ่งพาสาย (PTSN) และสามารถคุยกันได้โยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อีก เช่น Voicemail, การบันทึกเสียง, เมนูตอบกลับอัตโนมัติ (IVRs) และการเรียกตอบ ACD
  ระบบ PBX จะสามารถใช้ได้เป็นทั้ง Hosted หรือ Virtual solutions (หรือบางครั้งเรียก Centrix) รวมถึงการวางระบบภายในบ้าน ที่คุณสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ของคุณเองได้
  โทรศัพท์ระบบ PBX มีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบทั่วไป เนื่องจากมีการเลือกใช้มาตรฐานแบบเปิด และมีอินเตอร์เฟสที่เข้าใจง่าย ระบบ PBX ที่ได้รับการพัฒนานั้น จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ หากอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีราคาถูก ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายกว่าในระบบปิด
  เวลาและเทคโนโลยี ต่างก็เป็นจุดเปลี่ยนของผู้บริโภคในการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ ด้วยการเริ่มต้นใช้ระบบที่มีคุณภาพอย่าง และมีมาตรฐานแบบเปิดอย่าง IP-PBX
  การเปลี่ยนมาใช้ IP-PBX มีประโยชน์มากมาย
  ระบบโทรศัพท์ IP แบบเดิม จะต้องมีการใช้สายแลนในการเชื่อมต่อ ซึ่งถ้าเป็นระบบ IP-PBX จะไม่ใช้ต้องในจุดนี้ ทำให้เพิ่มจุดในการวางโทรศัพท์เพิ่มเติมได้ รวมถึงยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่แปลกใหม่ ในราคาที่คุ้มค่า เช่น:
  การโทรแบบกลุ่ม
  ระบบคิว
  ผู้ตอบรับอัตโนมัติ
  Voicemail
  การรายงาน
Visitors: 340,974